موسسه خیریه ایزدیار

Izadyar Charity

خیریه ایزدیار یک واحد غیر دولتی است که کمکهای مردمی را جمع آوری میکند و صرفا جهت مسیری که خیران خواهان آن هستند هزینه می شود.این موسسه که توسط مهندس مازیار میرباقری در سال ۱۳۹۶ تاسیس شده و زیر مجموعه گروه شرکت های مازیار می باشد,و توسط شخص ایشان مدیریت و نظارت میشود. مبالغ اهداء شده با هماهنگی کمیته امداد هزینه و بدست نیازمندان واقعی میرسد. کلیه هزینه های این موسسه توسط شخص مهندس مازیار میرباقری پرداخت میگردد.

گروه شرکتهای مازیار
مازیار میرباقری
مازیار میرباقری
مازیار میرباقری
مازیار میرباقری
مازیار میرباقری
مازیار میرباقری
مازیار میرباقری