افتخارات

Honors

Awards and Certificates
جوایز و تقدیرنامه ها
World Management Forum
مجمع جهانی مدیریت
Certificates
گواهینامه ها
گروه شرکتهای مازیار
مازیار میرباقری
مازیار میرباقری
مازیار میرباقری
مازیار میرباقری
مازیار میرباقری
مازیار میرباقری
مازیار میرباقری