شرکت ساختمانی آلتر

Alter Construction

شرکت ساختمانی آلتر حفظ ایمنی و شرایط سالم کار و پیشگیری از بروز حوادث را بعنوان جزء لاینفکی از کار تلقی مینماید. ایمنی و شرایط سالم کار به نفع کارکنان بوده، موجب بازده بالا و ایجاد روابط مناسب در بین کارکنان میگردد.

در این راستا اهداف زیر مورد نظر میباشند:
* جلوگیری از بروز آسیب، بیماری، اتلاف زمان و مرگ و میر برای افراد
* جلوگیری از تخریب و بروز حوادث برای تأسیسات
* جلوگیری از آلودگی و لطمات زیست محیطی
هر یک از افراد شاغل درپروژه ها مسئول اجرای برنامۀ بهداشت، ایمنی و محیط زیست میباشد.
ما برای پرسنل خود وظایف و مسئولیتهایی را تعریف کرده و حمایت و آموزشهای لازم را ارئه خواهیم نمود تا توانایی پرسنل خود نسبت به اجرای برنامۀ بهداشت، ایمنی و محیط زیست را تضمین نماییم. بعلاوه، از طریق انجام بررسی های دقیق بر روی موارد حادثه و یا اشتباهات موجود، عملکردهای مناسب را مورد تشویق قرار داده، در مقابل عملکردهای ضعیف به چالش پرداخته و از هر یک از موارد مزبور درسهای لازم را فرا میگیریم.
ما ریسکهای مربوط به کلیۀ فعالیتهای خود را مورد ارزیابی قرار داده و اطمینان حاصل مینماییم که اقدامات جبرانی با ریسکهای مزبور متناسب می باشند. همچنین ریسکهای مربوط به تغییرات مورد نظر خود را، قبل از آنکه در مورد اعمال تغییر مزبور تصمیم گیری بعمل آید مورد بررسی قرار خواهیم داد.
* در صورت کار با پیمانکاران دست دوم، برای حصول اطمینان از جهت گیری درست کار، همراه با پیمانکار مزبور سیستم مدیریت ایشان را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.
* در سیستم تضمین کیفیت خود، حداقل استاندارد و مشخصات کلیۀ تجهیزات و خدماتی را که باید خریداری شده و مورد استفاده قرار گیرند، تعریف خواهیم نمود.

گروه شرکتهای مازیار
مازیار میرباقری
مازیار میرباقری
مازیار میرباقری
مازیار میرباقری
مازیار میرباقری
مازیار میرباقری
مازیار میرباقری